Blok informacyjny

Aktualnie znajdujesz się: Strona główna

Strona główna

Aktualności

Informacje państwowe

Informacje lokalne
28.07.2020

nabór pracowników

Więcej >>
Informacje państwowe

PRZETRG ofertowy (pisemny) nieograniczonego w sprawie sprzedaży samochodu ciężarowego

Informacje lokalne
06.07.2020

REGULAMIN SPRZEDAŻY
dotyczy przetargu ofertowego (pisemnego) nieograniczonego
w sprawie sprzedaży samochodu ciężarowego

§ 1
Organizatorem pisemnego przetargu nieograniczonego, zwanego dalej przetargiem, jest Powiatowy Zarząd Dróg w Nowej Soli przy ulicy Wojska Polskiego 100 B, 67-100 Nowa Sól, zwany dalej Sprzedawcą.

§ 2
Wszczęcie niniejszego przetargu następuje poprzez opublikowanie ogłoszenia o przetargu, na stronie internetowej Powiatowego Zarządu Dróg oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Sprzedawcy www.pzd-nowasol.pl

§ 3
Do przetargu mogą przystąpić wszyscy oferenci zainteresowani kupnem samochodu, tj. osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.


§ 4
1. Cena wywoławcza przedmiotowego samochodu przedstawia się następująco:

Lp. Nr rejestracyjny Nazwa i rodzaj samochodu Cena wywoławcza Miejsce oględzin
1 ZNL 0825 Daewoo Lublin 3354 skrzyniowy
Rok produkcji 1998,
data pierwszej rejestracji 15.07.1999,
liczba miejsc siedzących:3;
2417 cm3, 66 kW, diesel,
data badania technicznego 14.10.2020,
pojazd ubezpieczony (do 05.08.2020) 1 600,00 zł Nowa Sól ul. Wojska Polskiego 100 b
2. Cena oferty nie może być niższa od ceny wywoławczej.

§ 5
1. Samochód można oglądać w dni robocze w godzinach od 7.00 do 15.00 od dnia 08.07.2020 r.
w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg.

2. Osobą upoważnioną przez Powiatowy Zarząd Dróg do kontaktowania się z Oferentami
oraz ustalania terminu oględzin jest Pan Andrzej Szymański, tel. 782 962 547 ,
email: drogi@pzd-nowasol.pl

3. Oferta powinna być przygotowana na formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1
do Regulaminu.

4. W przetargu nie mogą wziąć udziału osoby wchodzące w skład komisji przetargowej, ich małżonkowie, osoby w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii bocznej do drugiego stopnia oraz związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z osobą wchodzącą w skład komisji przetargowej.

§ 6
1. Oferta pisemna złożona w toku przetargu powinna zawierać:
1) imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta; telefon kontaktowy, e-mail;
2) oferowaną cenę i warunki jej zapłaty;
3) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu przetargu lub, że ponosi
odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin;
4) oświadczenie o akceptacji regulaminu przetargu;
5) oświadczenie o wyrażeniu zgody na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne na zasadach art. 558 § 1
Kodeksu cywilnego;
6) datę złożenia oferty i podpis oferenta;

2. Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do przeprowadzenia przetargu.

§ 7
Ofertę należy dostarczyć lub przesłać na adres Zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg, ul. Wojska Polskiego 100 b, 67-100 Nowa Sól w zabezpieczonej przed otwarciem kopercie opisanej „Przetarg na zakup pojazdu – nie otwierać do dnia 20.07.2020 r. do godziny 1015”, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.07.2020 r. do godziny 1000.

1. O ważności oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do Powiatowego Zarządu Dróg , a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.

2. Wszystkie oferty otrzymane po terminie podanym w ust.1, zostaną zwrócone oferentom, bez ich otwierania, bez względu na powód opóźnienia.

§ 8
1. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 20.07.2020 r. o godzinie 1015 w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg ul. Wojska Polskiego 100 b, Nowa Sól.
2. W związku z obostrzeniami spowodowanymi pandemią COVID19 otwarcie ofert odbędzie przy udziale członków komisji a informacja z otwarcia będzie zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego.
3. Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:
a) została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie
wniósł wadium;
b) brak niezbędnych danych, o których mowa w § 6 lub są one niekompletne, nieczytelne
lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę;
c) zawiera oferowaną cenę niższą od ceny wywoławczej.
4. Termin związania ofertą określa się na 30 dni od dnia otwarcia ofert.


§ 9
1. Sprzedawca dokona wyboru ofert, wybierając ofertę z najwyższą zaproponowaną ceną.

2. W przypadku rozbieżności pomiędzy zaoferowaną ceną wpisaną liczbowo a ceną wpisaną słownie, Sprzedawca weźmie pod uwagę cenę wyższą.

3. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało jednakową najwyższą cenę, komisja przetargowa postanawia o kontynuowaniu przetargu w formie aukcji między tymi oferentami. Sprzedawca przekazuje stosowne zawiadomienie zainteresowanym oferentom, w szczególności informuje o terminie i miejscu przeprowadzenia aukcji.

4. Oferent, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, otrzyma stosowne dokumenty, potwierdzające transakcję sprzedaży samochodu.

5. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia przedmiotowego samochodu w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży na konto bankowe Sprzedawcy nr 54 1560 0013 2004 8709 5000 0002.

6. Organizator przetargu (Sprzedawca) pojazdu będącego przedmiotem przetargu, zastrzega przejście prawa własności pojazdu po zapłacie przez Nabywcę pełnej kwoty stanowiącej cenę zakupu pojazdu będącego przedmiotem sprzedaży.

7. Wydanie samochodu nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez Nabywcę ceny nabycia.


§ 10
1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, przesunięcia terminu lub nie dokonania wyboru oferty bez podania przyczyn.

2. W razie unieważnienia przetargu oferentom nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec Sprzedawcy
z tego tytułu.


Więcej >>