Blok informacyjny

ZAPYTANIE OFERTOWE ZO/03/2017/PZD

 
ZAPYTANIE OFERTOWE
 

dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2015 poz. 2164 ze zm.).

 

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowej Soli zaprasza do
złożenia oferty cenowej
na wykonanie zamówienia
obejmującego wykonanie

,,Przebudowy drogi powiatowej nr 1024F w m. Lubięcin - wzmocnienie nawierzchni"